Thứ Bảy, 9 tháng 6, 2012

DANH SÁCH LỚP CHUYÊN TOÁN 83-86 AN GIANG

1 Pham Ngoc Anh          0906.048.593               
2 Phan Việt Bình             0919.775.999              vietbinh704@gmail.com
3 Dương Thanh Bằng      0125.54.63.125
4 Nguyễn Việt  Dũng      0946.18.71.74                 
5 Nguyễn Khoa Gia         0918.421.895      
6 Trần Minh Khánh         0909.704.206             khanh.tm@eximbank.com.vn 
7 Nguyễn Sơn Hà            0918.31.84.82      
8 Huỳnh Thiên Hổ             0913.721.525             dntnthienson@gmail.com
9 Nguyễn Thanh Hùng       
10 Mã Minh Hương            0908.413.843            maminhhuong@gmail.com 
11 Lâm Thị Yến Hương      0909.211.210           yhuong87@yahoo.com.vn 
                                                                           bsyenhuonglx@gmail.com
12 Thai Thanh Long           0912.78.53.53  
13 Nguyễn Hoàng Luông   0913.714.075              hoangluong@hcm.vnn.vn
14 Nguyễn Hữu Nghĩa       0913.740.777            ksnguyenhuunghia@gmail.com,                      
15 Đặng Ngọc Phi Oanh        0902.877.469        dangngocphioanh@gmail.com
                                                                               phioanhlx@gmail.com
16 Nguyễn T Thanh Phương  0919.569.793                  
17 Hồ Minh Quốc                   0913.111.496      hominhquoc68@gmail.com
18 Phạm Thị Mỹ Thanh          0914.930.809       mythanhlx@gmail.com                   
19 Đào Anh Trường                0948.720.751      daoanhtruong@hotmail.com 
20 Huỳnh Thảo Trường           0913.682.938      htruongag@yahoo.com;
      bstruongag@gmail.com
21 Trịnh Văn Tuyền                USA                   trinh.tuyen@gmail.com
22 Nguyễn Văn Quốc Việt      0918.840.021     nvqv512@gmail.com